สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำน้กงาน กปร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒