สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชนทั่วไป รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายแสนหมั้น อินทรไชยา 
๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐๘๖-๑๖๗๘๕๒๔