สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปผลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน กปร. ปี ๒๕๕๔

๑. นางคอสหม๊ะ แลแมแน  รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ๑๒๕ หมู่ ๑ บ้านยะออ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ โทร. ๐๘๙-๒๙๕๑๑๙๘
๒. นายสมพงษ์  พรผล  รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทประชาชน ๕๕/๑ หมู่ ๒ บ้านท่าอยู่ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ๘๒๑๓๐ โทร. ๐๘๙-๕๙๓๘๑๙๓
๓. สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ  ๑๒๒/๓ ถนนอ่าวสัก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๖๐ โทร. ๐๗๕-๖๘๗๑๔๑ ต่อ ๑๑๒
๔.บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทธุรกิจขนาดย่อม  ๑๐๘/๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร.๐๗๖-๒๖๑๕๕๕-๖ www.pornthipseastore.com
๕.ชุมชนบางรักน้อย  รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ 3 บ้านบางรักน้อย ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร.๐๘๑-๓๑๖๐๘๐๕
๖.กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทกลุ่มทฤษฎีใหม่  ๑๙/๔ หมู่ ๕ ถนนเลียบคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐ โทร.๐๘๖-๓๑๙๗๕๘๔
.บมจ.บางจากปิโตรเลี่ยม รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่  ๒๑๐ ถนนสุขุมวิท ๖๔ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทร.๐๒-๓๓๕๔๕๕๒ www.bangchak.co.th
๘.นายไพโรจน์ ตัณฑิกุล รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทประชาชนทั่วไป  ๒๒๐/๑๑๑ บ้านสวนทิปโก้ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๙๒๒๓๐๓๓ www.piroj.org