ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ด้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง" รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ

ชุมชนบ้านดอกบัว
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.๐๘๙-๕๖๐-๐๔๒๕