สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือผลสำเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

         สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมจากเดิมจำนวน 19 หลักสูตร เป็น 26 หลักสูตร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคม
สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกอ่านโดยสแกน QR-Code