สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที พิมพ์ครั้งที่3 เดือนสิงหาคม 2562