สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

ข้อมูล ณ : กันยายน 2560