สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๘

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๘ เดือน เมษายน  ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ : ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐