สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙ เดือน มิถุนายน  ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ : ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐