สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ (ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔)

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ : ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐