สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ จ. ตาก

1) แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

2) กรอบระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

3) ตัวอย่างแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 

4) ตัวอย่างกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

 5) แผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต)

 6) แผนปฏิบัติการ (ด้านสวนพฤกษศาสตร์และแหล่งนันทนาการ)

 7) แผนปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 8) แผนปฏิบัติการ (ด้านอำนวยการและบริหารโครงการ)


ลงข้อมูลวันที่ 20 ต.ค. 60

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3