สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าวสำนักงาน กปร.ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔