สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำน้กงาน กปร. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑