ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ชุดข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB Camp)

ชุดข้อมูลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ

1.ดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)

2.ดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)

3.ดาวน์โหลด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB Camp)


ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566