สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ณ วันที่ : 6 กรกฎาคม  2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ