สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ : 12 มกราคม 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ