สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ : 7 กันยายน 2560

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ