สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบกลาง ครั้งที่ 3)

 

ประกาศ ณ วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ