สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560