สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน

รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน