สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน

รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน