สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เอกสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ จ. ตาก

     

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)   

 

ลงข้อมูลวันที่ 5 ต.ค. 2563

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3