สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กฎกระทรวง (อุทธรณ์)

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 4 กันยายน 2560