สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หญ้าแฝก

พบทั้งหมด 1 รายการ
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฉบับที่ ๖

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฉบับที่ ๖

รายละเอียด
5e5175bf-3f7d-4c2a-bddd-4df8a9cd6c05_แผนแม่บทแฝก 6 final.pdf

<< < 1 > >>