ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ระเบียบ กฎหมาย คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

พบทั้งหมด 26 รายการ
กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด
กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปี 2567.pdf

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร

รายละเอียด
กรอบคุณธรรม ปี 2567.pdf

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2566.pdf

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

กฏบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
1. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลว. 1 ต.ค.64.pdf

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร

รายละเอียด
กรอบคุณธรรมฯ ปี 2566.pdf

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2558

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2558

รายละเอียด
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สนงกปร 2558.pdf

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

รายละเอียด
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สนงกปร 2556 เพิ่มเติม.pdf

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2551

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2551

รายละเอียด
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สนงกปร 2551.PDF

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2545

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2545

รายละเอียด
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สนงกปร 2545.PDF

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพ เครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 196)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพ เครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 196)

รายละเอียด
ประกาศ นร กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ สนงกปร 2546.PDF

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
ประกาศ สนงกปร ตามพรบข้อมูลข่าวสาร 2542.PDF

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
ประกาศ สนงกปร ตามพรบข้อมูลข่าวสาร ระบบข้อมูลส่วนบุคคล 2542.PDF

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538

รายละเอียด
พรฎ แบ่งส่วนราชการ สนงกปร 2538.PDF

พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2536

พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2536

รายละเอียด
พรบ โอนอำนาจหน้าที่ สนงกปร 2536.PDF

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

รายละเอียด
ระเบียบนร ว่าด้วยโครงการอันเนื่อง ฉบับที่ 3 2558.PDF

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

รายละเอียด
ระเบียบนร ว่าด้วยโครงการอันเนื่อง ฉบับที่ 2 2546.PDF

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2534

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2534

รายละเอียด
ระเบียบนร ว่าด้วยโครงการอันเนื่อง 2534.PDF

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตุถประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด
1. กฏบัตรการตรวจสอบภายในปีงปม.2563 ลว. 1 ต.ค. 62.pdf

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
2.กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ลว.1 ต.ค. 62.pdf

แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

แผนผังกระบวนการในการแก้ไขปัญหาแก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

รายละเอียด
ผังฎีกา_โครงการ 54.pdf

<< < 1 2 > >>