สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ