สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล

ที่มา : กองติดตามประเมินผล
ลงประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564