สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองติดตามประเมินผล (ฉบับปรับปรุง)