สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แบบฟอร์มการถอดบทเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562