สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบประมาณปี 2564 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 )

 

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ (บง.)
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564