ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๒