ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าวสำนักงาน กปร.ปีที่ ๑๕ ฉบับที่๓

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓