สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าวสำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม-มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๓