สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ -มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑