สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑