สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑