สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำนักงาน กปร. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒

ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔