สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

จดหมายข่าว สำน้กงาน กปร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒