สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปี 2557