สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจำปี 2559

1. ที่ กค 0423.3ว22 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เกณฑ์ประเมินฯ ปี 59.pdf

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต้นทุน ที่ 116_2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559.pdf

3. รายงานการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนปี 2557 - 2558 (ลงประกาศแล้วเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559).pdf

4. อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพ_2559.pdf

5. รายงานผลตามแผนเพิ่ม_2559.pdf