สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘