สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

บันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูล ณ วันที่ 16  มกราคม  2561