สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (24 กรกฎาคม 2563)