ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ข้อมูล ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2560