สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เพลงพระราชนิพนธ์

เพลง : เรา-เหล่าราบ 21 (We-Infantry 21)