สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน กปร.

ลงข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563