สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑

ประกาศ::กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๑