สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่เสนอ :    ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓
วันที่อนุมัติ :    ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓