สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่เสนอ :    ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
วันที่อนุมัติ :   ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔