สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันที่เสนอ :   ๕ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่อนุมัติ :  ๙ เมษายน  ๒๕๖๔